Partij voor de Dieren wil inkrimping veestapel in Zuid-HollandPartij voor de Dieren wil inkrimping veestapel in Zuid-Holland
 
 Intensieve veehouderijen in Zuid-Holland mogen van de provincie extra uitbreiden van twee hectare naar vier hectare. Dit onder het voorwendsel van verbetering van het dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren wil juist dat de veestapel krimpt, zeker in het dichtbevolkte en verstedelijkte Zuid-Holland.
 
Grote concentraties dieren vormen een verhoogd risico op ziekten zoals vogelpest, Q-koorts, MRSA en stafylokokken. Die kunnen ook gevaarlijk zijn voor mensen en vormen dus een bedreiging voor de volksgezondheid. De grote hoeveelheden antibiotica die preventief worden gebuikt om dierziektes in intensieve veehouderijen te voorkomen, zorgen voor reële gevaren voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld antibioticaresistentie. Ook de enorme mestoverschotten zullen alleen maar toenemen, wat nog meer mestfraude in de hand werkt.
 
In grootschalige dierfabrieken worden uit economisch oogpunt zo veel mogelijk dieren op een klein oppervlak gehouden. Dit vult alleen de portemonnee van grote ondernemers, letterlijk over de ruggen van dieren en mensen en gaat ten koste van kleine familiebedrijven. Iets meer ruimte per dier levert geen bijdrage aan het verbeteren van het dierenwelzijn, omdat de dieren geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen.
 
Gevolg hiervan is dat dieren aan hun huisvesting worden aangepast in plaats van de huisvesting aan de natuurlijke behoeften van dieren. Om agressief gedrag tussen grote aantallen intensief gehouden dieren aan te pakken, worden hoektanden van varkens afgeknipt, staarten van varkens afgebrand, koeien onthoornd en snavels van kippen afgeknipt. Dat leidt tot verminking en dierenleed. De Partij voor de Dieren wil daarom toewerken naar inkrimping van de veestapel, alternatieven voor dierlijke producten en inzetten op biologische en biodynamische landbouw.
 
Bovendien biedt het voorstel van het provinciebestuur geen enkel juridisch houvast en zijn de gevolgen niet te overzien. Meer ruimte bieden aan dieren in de vee-industrie bij uitbreiding is uitsluitend gebaseerd op vrijwilligheid van agrariërs. Ook heeft het provinciebestuur geen enkel idee hoeveel extra dieren er in de intensieve veehouderij bijkomen en wat de toename van het mestoverschot is. Dat is nu al veel te hoog.
 
Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Zuid-Holland, Carla van Viegen: ‘Het is een onzalig plan wat dit provinciebestuur voorstelt. Willen we een gezonde en leefbare provincie creëren, dan is het onvermijdelijk dat de veestapel wordt verkleind. We moeten toe naar een transitie van een meer plantaardig dieet. Bovendien moet de provincie de belangen van onze inwoners beschermen en niet die van bedrijven als dit ten koste gaat van de gezondheid van mens en dier. Onze inwoners mogen niet opdraaien voor de maatschappelijke kosten die uit winstbejag door boeren zijn veroorzaakt’.
 

 

Onderwerpen