Nieuw coalitieakkoord en benoeming dagelijks bestuur hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nieuw coalitieakkoord en benoeming dagelijks bestuur hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Sturen op een toekomstbestendig waterschap

 
Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft woensdagmiddag 15 mei 2019 het nieuwe dagelijks bestuur benoemd. Agnes van Zoelen (Water Natuurlijk), Jos Verdoold (Bedrijven), Paul van den Eijnden (VVD), en Martin van der Spek (SGP-ChristenUnie) zijn de hoogheemraden voor de komende vier jaren.
Samen met waarnemend dijkgraaf Toon van der Klugt en secretaris-directeur Miriam van Kuijk vormen zij het nieuwe college.

 
Coalitieakkoord ‘Sturen op een toekomstbestendig waterschap’
Het algemeen bestuur heeft ook het coalitieakkoord ‘Sturen op een toekomstbestendig waterschap’ vastgesteld. In dit akkoord staan de ambities en uitdagingen genoemd voor de komende periode. Uitgangspunt voor de werkzaamheden is het huidige Waterbeheerplan. Gericht op de toekomst krijgen daarbij de volgende vijf thema's de komende vier jaar bijzondere aandacht:

  • Klimaatadaptatie: het voorbereiden op de toenemende droogtes en het opvangen van de piekbuien met extreem veel regen;
  • Bodemdaling: het samen zoeken naar zorgvuldige oplossingen voor het tegengaan van bodemdaling;
  • Klimaatmitigatie: het terugdringen van de CO2 uitstoot door energietransitie;
  • Waterkwaliteit: het verzorgen van schoon en gezond oppervlaktewater voor dier en mens;
  • De relatie met de omgeving: het samenwerken met alle betrokkenen aan een goed en veilig watersysteem.
 
Daarnaast wil het nieuwe college het duurzaam financieel beheer voortzetten voor een gematigd tarievenbeleid.
 
Portefeuilleverdeling
De portefeuilleverdeling is op hoofdlijnen in het algemeen bestuur aan de orde gesteld. Het college stelt in het constituerend beraad op 16 mei 2019 de definitieve portefeuilles vast.
Deze worden vervolgens op de website geplaatst. 

Onderwerpen