Arbeidsmarkt Den Haag & Leiden in een jaar tijd krap gewordenArbeidsmarkt Den Haag & Leiden in een jaar tijd krap geworden

Op 30 oktober presenteerde district Den Haag & Leiden de publicatie Regio in Beeld met vraag en aanbod in de regio en de oplossingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt. De economie groeit, het aantal vacatures neemt nog steeds toe en de werkloosheid daalt.

De spanning op de arbeidsmarkt neemt daardoor toe. Een kwart van alle Nederlandse bedrijven ervaart in het derde kwartaal 2018 belemmeringen door een tekort aan personeel (COEN). Dit tekort lost niet vanzelf op. Dat vraagt een inspanning van werkzoekenden, werkgevers en andere arbeidsmarktpartijen.

UWV ziet voor de arbeidsmarkt de volgende uitdagingen:

  • Bestrijden krapte
  • Verminderen mismatch
  • Verhogen inclusiviteit arbeidsmarkt
  • Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
  • Vergroten aanpassingsvermogen beroepsbevolking (leven lang ontwikkelen)
Met deze uitdagingen op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat alle partijen op de arbeidsmarkt samenwerken; lokaal, regionaal en landelijk.

Moeilijk vervulbare vacatures

In een jaar tijd is in district Den Haag & Leiden het aantal nieuwe vacatures volgens ramingen van UWV met een vijfde toegenomen. In Den Haag & Leiden was de arbeidsmarkt medio 2017 op globaal niveau nog in evenwicht. Een jaar later zijn de arbeidsmarkten van Haaglanden, Zuid-Holland Centraal, Holland Rijnland en Midden-Holland als ‘krap’ te typeren. Dat wil zeggen dat er in verhouding tot het aantal vacatures relatief weinig werkzoekenden beschikbaar zijn. Vooral werkgevers die mensen zoeken in de ICT, mensen met een technisch beroep of met een zorgberoep, hebben moeite hun vacature in te vullen. Regio in Beeld 2018 geeft voor elke arbeidsmarktregio de details over de moeilijk vervulbare vacatures.

Aanboren onbenut potentieel

Op de korte termijn kunnen werkgevers het tekort aan personeel opvangen door medewerkers te vragen meer te werken. In district Den Haag/Leiden wonen naar schatting zo’n 50.000 werkenden die dat zouden willen. Structurele oplossingen vinden werkgevers door: nieuw talent aan te boren, werk anders te organiseren en medewerkers te binden en te boeien. Om werkgevers te inspireren is een overzicht opgesteld met voorbeelden van oplossingen uit de praktijk.

93.900 werkzoekenden

Ondanks de florerende economie zijn er nog steeds mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Daartoe behoren praktisch opgeleiden (met name in de administratieve richting), oudere werkzoekenden, personen met een arbeidsbeperking en statushouders. In totaal telt district Den Haag & Leiden medio 2018 bijna 93.900 bij UWV geregistreerde werkzoekenden zonder baan, waarvan zo’n 18.500 met een WW-uitkeringen en 54.400 met een bijstandsuitkering.

Samenwerken met arbeidsmarktpartijen

UWV, gemeenten, werkgevers en onderwijs werken zo samen om de kloof tussen vraag en aanbod te overbruggen. Samen organiseren ze scholings- en wervingsprojecten. Regio in Beeld 2018 noemt verschillende voorbeelden uit de regio met betrekking tot techniek (energietransitie en duurzaamheid), ICT, transport en horeca. Bijscholing kan noodzakelijk zijn voor up-to-date kennis en vaardigheden. Soms is omscholing naar beroepen met betere kansen op werk is een mogelijkheid. UWV brengt kansrijke overstapberoepen in beeld. Competenties zijn een goed vertrekpunt voor een overstap. Sociaal-cultureel werkers kunnen bijvoorbeeld kiezen voor klantcontactcentra, zorg en onderwijs.

Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Goede samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en professionals op de arbeidsmarkt draagt bij aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het risico op kwalitatieve en kwantitatieve mismatches neemt daardoor op korte en op lange termijn af. Een keuze van studie en beroep, waarbij ook arbeidsmarktperspectief één van de criteria is, zorgt ook voor een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

Leven lang ontwikkelen

Het belang van een leven lang ontwikkelen (LLO) neemt door de snelle technologische ontwikkelingen toe. Functies veranderen of kunnen op termijn zelfs verdwijnen door digitalisering en robotisering. Het belang van soft skills neemt verder toe. Bijblijven en ontwikkelen vergroot de werkzekerheid. Werkzoekenden en werkenden, maar ook werkgevers, kunnen kosteloos terecht bij het leerwerkloket voor onafhankelijk advies. In die loketten werken gemeenten, ondernemers, ROC’s en UWV samen.
 

Onderwerpen