Ondertekening intentieovereenkomst voor integraal woon-zorgplan in ZevenhuizenOndertekening intentieovereenkomst voor integraal woon-zorgplan in Zevenhuizen
 

Zevenhuizen kon in het weekend van 13 en 14 juli 2019 rekenen op internationale belangstelling van de sportwereld. De finale van de ‘World Rowing Cup’ vond plaats op de Willem Alexanderbaan in Zevenhuizen. Bij deze bijzondere gelegenheid ondertekenden de gemeente Zuidplas, Stichting de Zevenster en Woonpartners Midden-Holland de intentieovereenkomst voor het realiseren van een integraal plan voor wonen en zorg in de gemeente Zuidplas.
 
Met deze intentie onderzoeken alle partijen de mogelijkheden voor ontwikkeling in het gebied aan de Leliestraat, de Noordelijke Dwarsweg en Knibbelweg in Zevenhuizen. Dit gebied omvat het terrein van de huidige Zevenster, het bezit van Woonpartners, de sportvelden en het tussenliggende terrein. In het plan gaat men uit van een woon- en zorgmilieu met huurwoningen in de sociale en middenhuur sector, koopwoningen en een zorgcentrum voor 120 zorgbehoevende ouderen.
 
Voor de realisatie van het integrale plan is de verplaatsing van het Sportpark ’t Verlaat nodig. De partijen zijn daarvoor al in gesprek met voetbalvereniging en tennisvereniging Zevenhuizen. Ook het college van B&W heeft op 3 juni jl. de Ontwikkelstrategie vastgesteld en de Raad hierover informatie verstrekt. Daarnaast staat er in juli 2019 een gesprek gepland met de klankbordgroep die al eerder de plannen betrokken was.
 
Grote behoefte aan huurwoningen
Voor huurders die woningen zoeken in de sociale sector (tot €720,42) en in de middenhuur (tot ongeveer € 950,-) is er te weinig aanbod. Het is dus van groot belang dat er meer woningen beschikbaar komen. Deze belangrijke doelgroep is dan te bedienen  door de bewoners te laten doorstromen vanuit lagere huurklassen of door te investeren in nieuwbouw. De slaagkans in de gemeente Zuidplas is de afgelopen twee jaar met 1,1% afgenomen en de wachttijd voor sociale huurwoningen loopt op tot ruim 22 jaar. 60% van de woningzoekenden heeft een inkomen onder de €22.376,-. De groep middeninkomen boven  €36.799,-) is in de gemeente Zuidplas groter vergeleken met de regio.
 
Vraag naar zorg
Er is door vergrijzing een groeiende vraag naar geschikte intensieve verpleeghuiszorg voor ouderen; meer specifiek ouderen met somatische aandoeningen. Denk daarbij aan  chronische lichamelijke aandoeningen als de ziekte van Parkinson, een chronische longziekte (COPD) of een beroerte (CVA). Daarnaast gaat het ook om ouderen die behoefte hebben aan (tijdelijk) toezicht met zorg. Bewoners van Zevenhuizen willen in alle verschillende fases van hun leven daar kunnen blijven wonen met het behoud van sociale (vang)netten in deze kern. Dit maakt dat het plan een zwaarwegend maatschappelijk belang dient.
 
Processtappen
Alle partijen streven ernaar vóór 1 november 2019 op hoofdlijnen de plannen meer vorm te geven. De partijen bundelen hun krachten en inspanningen om de plannen gedragen te krijgen bij provincie, sportverenigingen en stakeholders voor de verplaatsing van de sportvelden. Woonpartners en de gemeente Zuidplas hebben voor dit gebied al prestatieafspraken gemaakt voor de bouw van ongeveer 60 levensloopbestendige woningen.

Onderwerpen