If you have serious interests in protecting the oral buy dutasteride canada health..

Organisatie

Stichting Regionale Omroep Gouwestad

 

De Stichting Regionale Omroep Gouwestad - kortweg RTV Gouwestad - is de officiëel erkende lokale omroep voor Gouda.


ANBI verantwoording;
 
De Stichting Regionale Omroep Gouwestad te Gouda is een ANBI instelling.
 
Zij staat daartoe bij de belastingsdienst geregistreerd onder RSIN 8054 18192
 
Adres:   Lange Groenendaal 48
            2801 LT Gouda
Tel:       0182- 522500
 
 E.mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Website: www.gouwestad.nl
 
Bestuur;

P. den Boer, voorzitter 
H.J.R. Hoogmoed
H.E. Tuinhout, secretaris
H.J.M. Grooten, penningmeester
B. Schouten, vice-voorzitter

Programmaleiding:

Radio: G.Schinkel
Televisie: K.Nieuwveld
Tekst TV: C.Valk
Internet: H.Sanders

 
De bestuurders, noch medewerkers ontvangen een vergoeding vanuit de Stichting
 
De doelstelling van de Stichting is het als publieke media instelling het verzorgen van lokale radio- en televisieuitzendingen voor Gouda.
 
Om deze doelstelling, met circa 100 vrijwilligers, te kunnen verwezenlijken ontvangt de Stichting -onder toezicht van het Commissariaat voor de Media- middelen vanuit de gemeente Gouda en tracht zij van bedrijven en particulieren donaties te verkrijgen.

Verslag van de activiteiten in 2018 en toekomstvisie;
 
Organisatie
Het uitzenden van radio en televisie programma's was voor Gouwestad ook in 2018 het uitgangspunt. Deze activiteit schrijft de Mediawet aan een lokale publieke omroep voor. De wereld van de berichtgeving via elektronische media verandert echter steeds meer. Gouwestad zoekt naar de juiste vorm waarin zij haar taken ook via nieuwe media als Facebook, apps, instagram, Youtube  en der­gelijke kan verspreiden. Zoals bij de procedure in 2017 rond het verlenen van de uitzendlicentie in de toekomstplannen is opgenomen, heeft Gouwestad daarvoor gezocht naar een bijpassende organisatievorm. De idee is dat met behulp van een centrale nieuwsredactie een eenheid in berichtgeving via de  verschillende platforms bereikt kan worden. Van belang is dat voor alle informatie die Gouwestad over lokale gebeurtenissen verspreid een redactionele controle slag wenselijk is. Nieuws door en vanuit Gouwestad zal zich op die wijze onderscheiden van alle door iedereen op sociale media te plaatsen berichten.
 
Na uitge­breid en inten­sief overleg met de betrokken medewerkers is eind van het jaar een blauw­druk van een geïntegreerde (nieuws)organisatie gemaakt. Tijdens het overleg daarover bleek dat het aanpassen van de huidige organisatie  enige tijd zal vergen. Gouwestad werkt met vrijwilligers waar­door de factor "beschikbare tijd" een beperkende factor is. Bovendien ging het gewone dagelijkse werk: het verzorgen van radio- en televisie uitzen­dingen gewoon door.
 
 
Gouwestad TV
Wekelijks, met uitzondering tijdens een zomervakantiestop, werd een tv pro­gramma geproduceerd. Het programma bestaat gemiddeld uit drie door de Gouwestad medewerkers zelf gemaakte actuele items en een uitgebreid (stu­dio) interview met vertegenwoordigers van organisaties die die week in de schijnwerpers staan.
 
Het tv programma werd vier keer per dag herhaald. De uitzendingen vinden plaats via het Goudse kabelnet. Het aantal gebruikers daarvan neemt steeds verder af. Het plaatsen van de items op Youtube wordt dan ook belangrijker. Alle Gouwestad-items zijn op Youtube beschikbaar.  Het voordeel dat de items ook apart bekeken kunnen worden en op een tijdstip dat het de kijker het zelf schikt.
 
Uit het toenemend aantal views -met als topper de live stream rond uitzending op 4 mei ter gelegenheid van de dodenherdenking op de Goudse markt, met meer dan 2.000 views kan geconcludeerd worden dat Gouwestad Tv in een behoefte voorziet.
 
 
Gouwestad Tekst TV
Als sluitstuk van de integratie van Kabelkrant Gouda,  die sinds juli 1995 op het kanaal van Gouwestad uitgezonden werd, binnen Gouwestad, werd in sep­tember de naam gewijzigd in Gouwestad Tekst TV. Wanneer Gouwestad TV niet op de kabel uitzond werd via het kabelkanaal, 365 dagen per jaar Gouwestad Tekst TV uitgezonden. Lokaal nieuws en agendabe­richten die dage­lijks ververst worden, vormen hierin de hoofdmoot.
 
Gouwestad Radio
Een groot aantal medewerkers zorgde er voor dat Gouwestad Radio het gehele jaar, 24 uur per dag, een gevarieerd aanbod had. Dat aanbod bestond uit de vaste programma's  Gouwestad Nieuws, Gouwestad Sport (zondagmiddag), Kerk in de buurt, Sport op Zaterdag aangevuld met diverse specials zoals Het weekend In en een programma over politiek.
Het programma Arif hield haar vaste plaats op de vrijdagavond heeft en in Gast van de Week werd zoals de naam al zegt elke week een speciale gast met betekenis voor Gouda geïnterviewd.
 
Gouwestad Radio is zowel via een etherfrequentie (FM 106,2 MHz), de kabel (97,7 MHz) als  via het internet met een live stream te ontvangen.
 
Website
De programmering voor Radio en Televisie was opgenomen op de web­site van RTV Gouwestad (www.gouwestad.nl). De Gouwestad TV en radio programma's konden met  een "uitzending gemist"tool ook na de uitzending door kijkers en luisteraars via de site ontvangen worden. Naast deze ondersteuning van de televisie en radio-programmering verzorgde de website ook de publicatie van de organisatiegegevens van Gouwestad en de publicatie van persberichten van diverse organisaties in Gouda.
 
Regionale samenwerking
Vanuit Gouwestad is de wens de regionale samenwerking van onder op te laten groeien. Het Gouwestad sport programma wordt al jaren door collega's over­ge­nomen. Anderzijds neemt Kerk in de Buurt sedert medio 2018 eenzelfde programma van de Bodegraafse-Reeuwijkse collega’s  over. Er was nog geen gele­genheid om aan de op de bestuurlijk niveau in 2017 afgesproken nauwere samenwerking nadere invulling te geven. Gouwestad wacht op dat punt mede initiatieven van de collega's af, waarbij Gouwestad open staat voor het verder intensiveren van de samenwerking.
 
 
Programma bepalend Orgaan (PBO)
 
In de bijeenkomsten van het PBO werden de programmering van radio, tv en tekst tv besproken en goedgekeurd.
 
Samenwerking
 
Gouwestad werkt met tal van organisaties in Gouda samen om een zo breed mogelijke programmering te bereiken. Met sportvereni­gingen, kerkelijke instellingen en gemeente Gouda vindt bijvoorbeeld overleg plaats en worden afspra­ken gemaakt om de Gouwestad uit­zendingen mogelijk te maken. Zonder lokaal nieuws en informatie kan een loka­le omroep niet functioneren. Gouwe­stad maakt, zoals ook vast­gelegd in het redactiestatuut, onder geen beding afspra­ken om iets wel of niet uit te zenden.
 
Uit de aard van de activiteiten van Gouwestad zijn lokale orga­ni­saties gebaat bij de informatie die Gouwestad, als onafhanke­lijke partij, over de betreffende organisatie verspreid.
 
Met organisaties of met daaraan verbonden personen worden geen afspraken gemaakt, anders dan onder strikt zakelijk gebruike­lijke voorwaarden zoals voor de inkoop van apparatuur, rechten en ener­gie, -de grootste kosten voor Gouwestad-, waardoor er door die orga­nisaties of personen een geldelijk voor­deel behaald wordt dan wel behaald kan worden.
 
Toekomst
 
Gouwestad ziet zich geconfronteerd met een sterk en snel wijzigend medialandschap en mediaconsumptie door de gebruiker. Die is daarmee ook zeer divers geworden. Er is een groep die nog alleen via de oude vertrouwde lineaire (kabel)TV en FM radio Gouwestad wil volgen en er is een groep die snel en direct alle lokale nieuwtjes via sociale media wil ontvangen. Gouwestad zal vanuit haar publieke taak beide uitersten moeten bedienen. Een forse uitdaging voor de komende jaren. Gouwestad kan dit doen vanuit een goed uitgeruste studio gevestigd in de Goudse binnenstad en in samenwerking met de collega publieke omroepen in de regio. Die  samenwerking zal gebaseerd moeten zijn op de zelf­standigheid en geborgen­heid van de verschillende omroepen in  hun lokale gemeenschappen.
 
Gouwestad zal er naar streven om nog vaker uitzendingen vanaf locaties te laten plaatsvinden. De techniek maakt dat steeds eenvoudiger, doch de organisatie daarvan met vrijwilligers vraagt een grotere inspanning dan het uitzenden vanuit de studio aan de Lange Groenendaal. Dat uitzenden vanuit de studio zal ook meer en meer via meerdere technische platformen moeten gaan plaatsvinden. Alle plannen van Gouwestad zullen moeten blijven  passen binnen de mogelijkheden die een vrijwilligersorganisatie zowel qua menskracht als financiën heeft. Gouwestad zal zorgen dat zij zich niet overeet aan alle mogelijkheden die op haar afkomen en oog moeten houden voor de continuïteit van de organisatie die in meer dan 37 jaar is opgebouwd.
 

Financieel verslag. 
 
Jaarcijfers  (bedragen in euro's)              2017             2018
 
Inkomsten
 
Bijdrage gemeente Gouda                     41.400              42.300
Overige ontvangsten                                 100                2.300
 
                                                          41.500              44.600
                                                       ======            ======  
 
Uitgaven  (opstelling conform de voorschriften van het Commissariaat)
 
Personeelskosten                                        0                        0
Afschrijving op apparatuur                     5.200                 5.200
 
Directe productiekosten                         6.500                 9.300
Studio                                                15.100               12.900 
Facilitaire lasten                                  11.700               14.400
Algemene kosten                                   3.000                2.800
 
                                                          41.500              44.600
                                                       ======            ======
 
 
Balans  per 31 december (in euro's)    2017                    2018
 
Vast activa
Radio en televisie apparatuur             14.500                9.300
Overlopend                                               0                1.300
Liquide middelen                                    100                  200
 
                                                        14.600             10.800
                                                      ======         ======
 
Kapitaal (incl onderhoudsreserve)         2.200                6.400
Crediteuren                                         6.200                4.000
Overlopend                                         6.200                   400
 
                                                       14.600               10.800
                                                      =====             ======


 

Onderwerpen